Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011


. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

(κίνηση, μυς, περιφερικό νεύρο, νευρική ρίζα)

· Απαγωγή ώμου 15 – 90 μοίρες: δελτοειδής, μασχαλιαίο νεύρο, Α5, Α6

· Κάμψη αγκώνα (σε υπτιασμό το αντιβράχιο): δικέφαλος, μυοδερματικό νεύρο, Α5, Α6

· Έκταση αγκώνα με αντίσταση: τρικέφαλος, κερκιδικό νεύρο, Α6, Α7, Α8

· Έκταση καρπού (πηχεοκαρπικής) στην ωλένια πλευρά: ωλένιος εκτείνων τον καρπό, κερκιδικό νεύρο, Α7, Α8.

· Έκταση καρπού στην κερκιδική πλευρά με τα δάκτυλα σε έκταση: μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, κερκιδικό νεύρο, Α5, Α6.

· Έκταση δακτύλων στις μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις: εκτείνοντες δακτύλων, κερκιδικό νεύρο, Α7, Α8.

· Kάμψη καρπού με κερκιδική απόκλιση: κερκιδικός καμπτήρας καρπού, μέσο νεύρο, Α6, Α7

· Κάμψη καρπού με ωλένια απόκλιση, ωλένιος καμπτήρας καρπού, ωλένιο νεύρο, Α7, Α8, Θ1

· Αντίσταση στην έκταση της άπω φαλαγγοφαλαγγικής του δείκτη: εν τω βάθει καμπτήρες δακτύλων, Α7, Α8

· Προσαγωγή/ απαγωγή δακτύλων χεριού: ραχιαίοι και παλαμιαίοι μεσόστεοι, ωλένιο νεύρο, Α8, Θ1

· Κάμψη ισχίου με αντίσταση (το γόνατο σε κάμψη και ο/η ασθενής πρηνής): λαγονοψοίτης, μηριαίο νεύρο, Ο1, Ο2, Ο3

· Έκταση ισχίου (ο/η ασθενής πρηνής): μείζον γλουτιαίος, κάτω γλουτιαίο νεύρο, Ο5, Ι1, Ι2

· Απαγωγή και έσω στροφή ισχίου (με το ισχίο και γόνατο σε κάμψη): μέσος και μικρός γλουτιαίος επιπολής γλουτιαίο νεύρο, Ο4, Ο5, Ι1

· Προσαγωγή ισχίου με αντίσταση: θυροειδές νεύρο, Ο2, Ο3, Ο4

· Έκταση γόνατος με αντίσταση (με το γόνατο σε κάμψη): τετρακέφαλος μηριαίος, μηριαίο νεύρο, Ο2, Ο3, Ο4

· Κάμψη γόνατος με αντίσταση: δικέφαλος μηριαίος, ημι-υμενώδης, ημιτενοντώδης, ισχιακό νεύρο, Ο5, Ι1, Ι2

· Έκταση μεγάλου δακτύλου με αντίσταση: μακρός εκτείνων το μεγάλο δάκτυλο, κοινό περονιαίο νεύρο, Ο5, Ι1

· Έκταση (ραχιαία κάμψη) ΠΔΚ (ποδοκνημικής): πρόσθιος κνημιαίος, κοινό περονιαίο νεύρο, Ο4, 05

· Έκταση δακτύλων με αντίσταση: μακρός εκτείνων τα δάκτυλα, κοινό περονιαίο νεύρο, Ο5, Ι1

· Πελματιαία κάμψη ΠΔΚ (ποδοκνημικής) (ή να σταθεί όρθιος/α στα δάκτυλα): γαστροκνήμιος & υποκνημίδιος, οπίσθιο κνημιαίο νεύρο, Ι1, Ο2

· Κάμψη τελικών φαλάγγων δακτύλων ποδιού: μακρός καμπτήρας των δακτύλων, οπίσθιο κνημιαίο νεύρο, Ο5, Ι1, Ι2.

3. Εξέταση ράχης (log roll στο τραύμα)

4. Εξέταση στα εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά

5. Μυϊκή ισχύς:

0: παράλυση

1: ψηλαφητή ή ορατή σύσπαση

2: πλήρες εύρος κίνησης χωρίς βαρύτητα (οριζόντιο επίπεδο)

3: πλήρες εύρος κίνησης εναντίον της βαρύτητας (μειομετρική)

4: πλήρες εύρος κίνησης, αλλά λιγότερη από το φυσιολογικό

5: κ.φ. (φυσιολογική) μυϊκή ισχύς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου